RetroFirst Stories: چگونه LSI ساختمان دهه 70 نورویچ را برای ایجاد یک مرکز YMCA نجات داد

مجله معماران
RetroFirst Stories: چگونه LSI ساختمان دهه 70 نورویچ را برای ایجاد یک مرکز YMCA نجات داد

آخرین مورد از مجموعه AJ به معمارانی که ساختمان ها را از بولدوزرها نجات داده اند یا به آنها روح تازه ای بخشیده اند.

The post RetroFirst Stories: چگونه LSI یک ساختمان دهه 70 نورویچ را برای ایجاد یک مرکز YMCA نجات داد اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
ریچارد ویتمنبع