سایت صنعتی چیزی، پارما

مجله معماران
سایت صنعتی چیزی، پارما

شرکت دارویی ایتالیایی Chiesi Group مسابقه بین المللی را برای بازسازی سایت اصلی صنعتی سابق خود در Via Palermo در پارما راه اندازی کرده است. [Deadline: 30 April 2023]

پست سایت صنعتی چیزی، پارما اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع