طرح رنگارنگ استودیو Invisible کنار اسکله، ساختمان سال RIBA در جنوب غربی نام گرفت

The post طرح رنگارنگ کنار اسکله استودیو Invisible به عنوان ساختمان سال RIBA در جنوب غربی اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
ریچارد ویتمنبع مجله معماران
طرح رنگارنگ استودیو Invisible کنار اسکله، ساختمان سال RIBA در جنوب غربی نام گرفت

یک پروژه “بی نظیر” در کنار اسکله تحت رهبری جامعه در واچت، سامرست شمالی، طراحی شده توسط استودیوی نامرئی پیر تیلور، به عنوان ساختمان سال RIBA در جنوب غربی انتخاب شد.