مطالعه موردی: غرفه کتابخانه لی پل توسط استودیو ویو

The post مطالعه موردی: غرفه کتابخانه لی بریج توسط استودیو ویو اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مشارکت کننده AJمنبع

مجله معماران
مطالعه موردی: غرفه کتابخانه لی پل توسط استودیو ویو

معمار یک کافه و فضای اجتماعی قابل تطبیق را به کتابخانه لی پل در شرق لندن در فهرست درجه دوم اضافه کرده است. عکاسی توسط جیم استفنسون