معماران مایکل کندریک خلوتگاه جنگلی ساسکس را ایجاد می کند

The post معماران مایکل کندریک خلوتگاه جنگلی ساسکس را ایجاد کرد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
راب ویلسونمنبع

مجله معماران
معماران مایکل کندریک خلوتگاه جنگلی ساسکس را ایجاد می کند

Loging Glass Lodge، یک اقامتگاه تعطیلات پوشیده از سرو، به طور محتاطانه در فضایی طبیعی در منطقه High Weald با زیبایی طبیعی برجسته قرار گرفته است.