معماران Giles Reid خانه مربیان Bermondsey را بازسازی می‌کنند

مجله معماران
معماران Giles Reid خانه مربیان Bermondsey را بازسازی می‌کنند

این عمل یک ساختمان دو طبقه قرن هجدهم را بازسازی کرده است که توسط توسعه های بعدی در هم پیچیده شده است تا نور را – چه طبیعی و چه منعکس شده – در فضای داخلی آن به حداکثر برساند.

The post معماران Giles Reid خانه مربیان Bermondsey را بازسازی کردند اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
راب ویلسونمنبع