“مقیاس ها و پهنای باند تفکر”: نمایش دانشجویی پلیموث 2022

راب ویلسون از نمایشگاه پایان سال دانشگاه پلیموث بازدید می کند و تحقیقات، همکاری، ارتباطات، مشارکت اجتماعی و تعامل را در توسعه طراحی می بیند.منبع