چارچوب دانشگاه کامبریا 2023-27

پست چارچوب دانشگاه کامبریا 2023-27 اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع مجله معماران
چارچوب دانشگاه کامبریا 2023-27

دانشگاه کامبریا یک چارچوب جدید 600000 پوندی برای مشاوران محیط زیست ساخته شده اعلام کرده است [Deadline: 18 January 2023]

تحریریه اخبار معماری آریانا