کتابخانه پکهام آلسوپ اولین ساختمان فهرست شده قرن بیست و یکمی باشد

مجله معماران
کتابخانه پکهام آلسوپ اولین ساختمان فهرست شده قرن بیست و یکمی باشد

کمپین کنندگان خواستار وضعیت درجه II* برای کتابخانه پکهام برنده جایزه استرلینگ در سال 2000 آلسوپ و استورمر هستند، حرکتی که می تواند آن را به اولین ساختمان قرن بیست و یکمی تبدیل کند که در فهرست قرار گرفته است.The post کتابخانه پکهام آلسوپ به عنوان اولین ساختمان فهرست شده قرن بیست و یکم هدف قرار گرفت اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
گرگ پارچمنبع