گوبینز، آیلندمیگی

The Gobbins, Islandmagee اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
مرلین فولچرمنبع مجله معماران
گوبینز، آیلندمیگی

شورای شهر مید و شرق آنتریم به دنبال یک تیم طراحی برای ارتقای مسیر صخره ای تاریخی گوبینز در Islandmagee است. [Deadline: 12 May 2023]