BDP مرکز تحقیقات سرطان 150 میلیون پوندی را در منچستر تکمیل می کند


مجله معماران
BDP مرکز تحقیقات سرطان 150 میلیون پوندی را در منچستر تکمیل می کند

BDP ساختمان جدید Paterson را در بنیاد کریستی NHS Trust در منچستر تکمیل کرد و جایگزین تأسیساتی که قبلاً در آتش سوزی در سال 2017 آسیب زیادی دیده بود، شده است.

The post BDP مرکز تحقیقات سرطان 150 میلیون پوندی را در منچستر تکمیل کرد اولین بار در The Architects’ Journal
فران ویلیامزمنبع